16. marec 2016

Menjava nepremičnin

Podlaga za menjavo nepremičnin je menjalna pogodba za nepremičnine, ki se sklepa zaradi prenosa lastninske pravice na drugega sopogodbenika oz. menjave nepremičnine. Vsebinsko je menjalna pogodba za nepremičnine sestavljena iz dveh prodajnih pogodb in tudi obe stranki v pravnem poslu zavzemata položaj prodajalca. V primeru menjave nepremičnine urejata davčno obveznost:

  • Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)
  • Zakon o dohodnini (ZDoh-2)

Z menjavo nepremičnine se torej vsak posameznik zavezuje, da bo svojemu sopogodbeniku izročil zamenjano stvar, tako da bo ta pridobil lastninsko pravico na tej stvari. Menjavo nepremičinine je najbolje in najodgovorneje opraviti pri odvetniku za nepremičnine, ki pravo menjav nepremičnin obvladajo.

 

 

Kupoprodajna pogodba za nepremičnine

S kupoprodajno pogodbo za nepremičnine (v nadaljevanju prodajna pogodba za nepremičnine) se posameznik zaveže, da bo odplačno prenesel lastninsko pravico na nepremičnini na kupca, ki mu bo v zameno plačal kupnino. Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini je poleg zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga ponavadi vsebuje že kar prodajna pogodba za nepremičnine, potreben še vpis v zemljiško knjigo. S prodajno pogodbo za nepremičnine se torej v zameno za plačilo, prenese lastninska pravica na premičnini nepremičnini iz ene pogodbene stranke na drugo. Pri sklepanju prodajne pogodbe se lahko stranki dogovorita za enega izmed možnih načinov: lahko jo skleneta v notarskem zapisu ali pa kot zasebno listino.

 

 

Zakon o davku na promet nepremičnin

Zakon o davku na nepremičnine je stopil v veljavo 1. januarja 2014, vendar ga je po ustavni presoji zakona Ustavno sodišče republike Slovenije razveljavilo. Zakon o davku na nepremičnine je namreč kršil predpise Ustave republike Slovenije oz. je bil v nasprotju z njimi. Ustavno sodišče republike Slovenije je določilo tudi, da naj se do sprejetja drugega zakona, ki bo urejal davek na nepremičnine, uporabljajo določbe od prve do pete alineje 33. člena Zakona o davku na nepremičnine. Ustavno sodišče je odločbo sprejelo soglasno. Zakon o davku na nepremičnine je nehal veljati 28. 3. 2014 z izdajo odločbe Ustavnega sodišča.