16. marec 2016

Zakon o davku na promet nepremičnin

Zakon o davku na nepremičnine je stopil v veljavo 1. januarja 2014, vendar ga je po ustavni presoji zakona Ustavno sodišče republike Slovenije razveljavilo. Zakon o davku na nepremičnine je namreč kršil predpise Ustave republike Slovenije oz. je bil v nasprotju z njimi. Ustavno sodišče republike Slovenije je določilo tudi, da naj se do prejetja drugega zakona, ki bo urejal davek na nepremičnine, uporabljajo določbe od prve do pete alineje 33. člena Zakona o davku na nepremičnine. Ustavno sodišče je odločbo sprejelo soglasno. Zakon o davku na nepremičnine je nehal veljati 28. 3. 2014 z izdajo odločbe Ustavnega sodišča.

 

 

(Kupo)prodajna pogodba za nepremičnine

S (kupo)prodajno pogodbo za nepremičnine (v nadaljevanju prodajna pogodba za nepremičnine) se posameznik zaveže, da bo odplačno prenesel lastninsko pravico na nepremičnini na kupca, ki mu bo v zameno plačal kupnino. Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini je poleg zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga ponavadi vsebuje že kar prodajna pogodba za nepremičnine, potreben še vpis v zemljiško knjigo. S prodajno pogodbo za nepremičnine se torej v zameno za plačilo, prenese lastninska pravica na nepremičnini iz ene pogodbene stranke na drugo. Pri sklepanju prodajne pogodbe se lahko stranki dogovorita za enega izmed možnih načinov: lahko jo skleneta v notarskem zapisu ali pa kot zasebno listino.