16. marec 2016

Prepis nepremičnine zaradi dedovanja nepremičnine:

Dedujemo lahko po dveh pravnih podlagah: po zakonu ali po oporoki. V obeh primerih dediču po zapustnikovi smrti pripadejo njegove pravice in tudi dolžnosti. Lastninska pravica se lahko prenese tako na premičnini kot tudi na nepremičnini.

Dedovanje nepremičnine je enako primeru dedovanja premičnine. Ko dedič deduje nepremičnino mu pripade lastninska pravica na nepremičnini, ki jo je imel v lasti zapustnik za časa svojega življenja in v trenutku svoje smrti.

Zakon o davku na dediščine in darila pa nalaga, da je dedič, v kolikor ne izhaja iz prvega dednega reda (zapustnikovi potomci in njegov zakonec), na zapuščino dolžan plačati davek. Kot zapuščina štejejo:

  • premičnine,
  • nepremičnine,
  • premoženjske in druge stvarne pravice.
 

Višina davka na nepremičnine je odvisna od dednega reda, ki mu posameznik pripada. Plačilo davka za nepremičnine ob dedovanju nepremičnine za prvi dedni red (zapustnikovi potomci in njegov zakonec) ni predpisano. Predstavniki drugega dednega reda (zapustnikovi starši in njegov zakonec) in tretjega dednega reda (zapustnikovi stari starši, dedi in babice) pa imajo ob dedovanju nepremičnine obveznost do izplačila davka v različnih odstotkih, ki jih lahko najdejo v 8. členu omenjenega zakona. Poudariti je potrebno, da je področje dednih redov obširno in zapleteno, zaradi česar so redi dedovanja zgoraj obrazloženi zgolj poenostavljeno.

 

 

Prepis nepremičnine na otroka se najpogosteje izvede z darilno pogodbo

Prepis nepremičnine na otroka je najlažje opraviti z darilno pogodbo. Z darilno pogodbo boste na otroka prenesli lastninsko pravico na nepremičnini neodplačno. Darilne pogodbe so najpogostejše prav med sorodniki. Pri prepisu nepremičnine na otroka je potrebno biti pozoren na situacije, kadar je v družini več kot en otrok. Darilna pogodba mora biti napisana v pisni obliki in overjena pri notarju. Ko se prepis nepremičnine na otroka opravi, je potrebno podatke o prenosu lastninske pravice na nepremičnini vpisati v zemljiško knjigo. Ker gre pri prepisu nepremičnine na otroka za prepis v prvem dednem redu, sta tako starš kot otrok opravičena plačila davka.