21. junij 2016

Izročilna pogodba

Po 546. členu obligacijskega zakonika (OZ) se z izročilno pogodbo izročitelj zaveže, da bo razdelil in izročil svoje premoženje svojim potomcem, posvojencem in njihovim potomcem. Pridobitelji premoženja pri izročilni pogodbi so lahko samo izročiteljevi potomci.
Kljub navedenemu pa izročilna pogodba ni pravni posel za primer smrti (morits causa), pač pa gre za obligacijskopravni posel. Predmet razdelitve in izročitve je lahko le premoženje, ki ga ima izročitelj v trenutku sklenitve pravnega posla, ne pa tudi premoženje, ki ga bo imel ob smrti, saj bi šlo v tem primeru za dednopravno pogodbo, te pa v slovenskem pravnem sistemu niso dopustne. Predmet izročilne pogodbe so najpogosteje nepremičnine in zemljišča. Izročilna pogodba je veljavna le, če se z njo strinjajo vsi nujni dediči.


Izročilna in darilna pogodbaDarilna pogodba

Darilna pogodba je pravni posel, na podlagi katerega darovalec neodplačno prenese lastninsko pravico na obdarjenca, ta pa jo sprejme. Darilne pogodbe so najpogostejše med družinskimi člani in drugimi sorodniki, saj gre tukaj za neodplačen pravni posel. Vseeno pa pri sklepanju darilne pogodbe obstajajo določene omejitve. Pozorni moramo biti na situacijo, kjer je v družini več otrok, starši pa bi z darilno pogodbo lastninsko pravico radi prenesli le na enega izmed njih.
Na omejitve naletimo tudi v zakonu o kmetijskih zemljiščih, ki določa, da lahko lastnik kmetije, gozda oz. kmetijskega zemljišča objekt z darilno pogodbo za nepremičine nepremičnino podari le ožjim družinskim članom.

 

 

Delitev premoženja

Do delitve premoženja lahko pride iz različnih razlogov. Bodisi zaradi razveze zakonske zveze, prenehanja zunajzakonske skupnosti ali pa morebiti zaradi želje zakoncev po delitvi premoženja.

Delitev premoženja v primeru razveze ali na željo zakoncev poteka na način oziroma velja načelo, da sta deleža zakoncev, zunajzakonskih partenrjev ali partnerjev registrirane istospolne skupnosti na skupnem premoženju načeloma enaka. Delitev premoženja lahko poteka na dva načina:
• fizična delitev premoženja: stvari se fizično razdelijo,
• civilna delitev premoženja: stvari se prodajo, razdeli se izkopiček.