10. maj 2018

Kaj so poslovne terjatve in kakšne vrste terjatev iz poslovanja sploh poznamo?

Poslovne terjatve ali terjatve iz poslovanja so, kot pove že njihovo ime samo, terjatve, povezane s poslovanjem. Razlikovati moramo med tistimi poslovnimi terjatvami, ki vodijo do denarnih sredstev, in med tistimi iz danih predujmov. Terjatve iz poslovanja pa lahko razdelimo še na dve vrsti:

 • dolgoročne poslovne terjatve in
 • kratkoročne poslovne terjatve;


Terjatve v prisilni poravnavi in njihova izterjava


Velikokrat se zgodi, da se dolžnik skupaj s terjatvami znajde v prislini poravnavi, upniki pa so v navedenem primeru v precej nezavidljivem položaju, saj se morajo v primeru prisilne poravnave prav upniki odločiti, ali dovolj zaupajo dolžniku, da bodo svoje terjatve v prisilni poravnavi, nekoliko zmanjšane dobili nazaj ali pa je bolje, da se nad dolžnikom izvede stečaj, saj v veliko primerih obstaja tveganje, da bo dolžnik kasneje zapravil denar, ki ga še ima, terjatve pa tako nikoli ne bodo povrnjene.


Upniki o predlagani prisilni poravnavi glasujejo, pri čemer morajo za sprejem prisilne poravnave glasovati upniki, katerih terjatve po višini predstavljajo 60% vseh priznanih terjatev do dolžnika. Pri tem je treba opozoriti, da so nekatere terjatve za namen določitve glasovalnih pravic lahko tudi ponderirane. Če želi posameznik kot upnik glasovati, mora svoje terjatve v prislini poravnavi pravočasno prijaviti, rok za prijavo terjatev pa znaša en mesec po objavi oklica o začetku postopka.


Posameznik lahko prijavi eno ali več terjatev v prislini poravnavi. Prijava mora vsebovati znesek glavnice terjatve, kapitalizirani znesek morebitnih obresti, obračunanih za obdobje od dospelosti terjatve do začetka postopka in znesek morebitnih stroškov, ki so upniku nastali z uveljavljanjem terjatve v sodnem ali drugem postopku pred začetkom postopka prisilne poravnave. Seveda mora biti utemeljenost upnikovega zahtevka razvidna.


V primeru, da je nad dolžnikom začet stečajni postopek imajo upniki za prijavo svojih terjatev nekoliko več časa. Vendar so posledice morebitne zamude s prijavo hujše. Če v treh mesecih po objavi začetka stečajnega postopka upniki ne prijavijo svoje terjatve ali svoje ločitvene pravice, jo avtomatično izgubijo.

Terjatve v prisilni poravnavi Convverta


Kakšni so pogoji za uveljavitev odpisane terjatve kot davčno priznan dohodek?

 

Podjetje se za odpis terjatve navadno odloči takrat, ko je izčrpalo vse možnosti za izterjavo dolga. Odpis terjatve pa po legislativi Republike Slovenije predstavlja davčno priznan dohodek, če je izpolnjen pogoj iz 6. odstavka 21. člena ZDDPO-2. Upnik, ki želi odpisano terjatev uveljavljati kot davčno priznan dohodek mora predložiti naslednje dokumente:

 • pravnomočni sklep sodišča o zaključenem stečaju;
 • pravnomočni sklep o potrditvi prisilne poravnave;
 • dokazilo o neuspešnem zaključku izvršilnega postopka;
 • dokazilo o tem, da stroški izterjave presegajo znesek poplačila;
 • dokazilo o tem, da je zavezanec kot dober gospodar opravil vsa dejanja za dosego poplačila oz. 
so nadaljnji postopki ekonomsko neupravičeni.


V primeru, ko podjetju uspe že odpisane terjatve kljub temu unovčiti, se prejeti znesek izkaže kot izredni prihodek.
Učinkovita izterjava denarnih in nedenarnih terjatev v prisilni poravnavi


V podjetju Converta d.o.o. smo specializirani za upravljanje z terjatvami v prislini poravnavi ter drugimi dolgovi dolžnikov, ki se velikokrat nakopičijo. Naše storitve zajemajo izvajanje aktivnosti pred zapadlostjo terjatev, ob valuti in po zapadlosti terjatev. Ukvarjamo se tako z izterjavo terjatev v Republiki Sloveniji kot tudi v tujini.


Izterjava terjatev poteka tako doma kot tudi v tujini


Mednarodne terjatve je največkrat precej zahtevno izterjati, saj posamezni upniki ne poznajo institutov tujih držav, s katerimi si lahko pomagajo. V podjetju Converta d.o.o. s tem namenom sodelujemo z veliko družbami v tujini, ki nam lahko pri izterjavi terjatev pomagajo. Naše podjetje pa je prav tako član najstarejšega združenja iz Velike Britanije - Credit Services Association (CSA UK). S pomočjo naše povezanosti z mednarodnimi, zaupljivimi in priznanimi partnerji, ki jih sestavljajo predvsem agencije in odvetniške družbe, za unovčevanje zapadlih terjatev vam lahko pomagamo z izterjavo v tujini.


V podjetju Converta d.o.o. pa se ukvarjamo tudi s sodnimi izterjavami. Sicer smo mnenja, da naj sodna izterjava zmeraj predstavlja zadnji korak pri izterjavi terjatev v prislini poravnavi ali drugod. Sodna izterjava terjatev od dolžnikov zajema naslednje aktivnosti:

 • sestavljanje izvršilnih predlogov;
 • poizvedbe o premoženju dolžnika;
 • odgovori na ugovore oz. vodenje pravdnih postopkov;
 • komunikacija z dolžniki;
 • zastopanje pred sodišči;
 • svetovanje oz. predlogi glede izvršilnega postopka, pravdnega postopka ter insolvenčnih postopkov;
 • vodenje dokumentacije;
 • knjigovodska spremljava.


Tudi v primeru sodne izterjave, ki se je poslužimo zgolj v primerih, ko izvensodna izterjava ne obrodi sadov, se s stranko natančno pogovorimo o njenih željah ter o izpeljavi postopka. V času postopka ves čas ohranjamo korekten in miren odnos, kar največkrat vodi v pozitivno razrešitev zadeve.

 

Za pozitivno rešitev problema si prizadevamo tudi po koncu sodnega postopka

 

Ker pa se je potrebno zavedati tudi tega, da sam sklep o izvršbi še nujno ne pomeni tudi izplačila dolga se tudi po koncu sodnega postopka potrudimo za čim večjo učinkovitost postopkov izvršbe in izterjave ter tako zagotovimo, da dobijo naše stranke svoje terjatve tudi poplačane.

Odpis terjatve iz poslovanja