15. junij 2015

Sodna izterjava terjatev

Sodna izterjava terjatevTerjatev je glagolnik od terjati - zahtevati, da kdo poravna neizpolnjene obveznosti (SSKJ). Dolg pomeni tisto, kar mora nekdo vrniti, poravnati (zlasti v denarju), povrniti ali storiti (SSKJ). Upnik ima tako terjatev do dolžnika, dolžnik ima dolg do upnika. Pri izterjavi lahko tako uporabimo zvezo izterjava terjatev ali izterjava dolgov.

Sodna izterjava je zadnji korak za doseganje poplačil zapadlih terjatev. Sodna izterjava se načeloma izvede takrat, ko je izvensodna neuspešna oziroma ko z dolžnikom ni mogoče doseči dogovora. Sodna izterjava je urejena v Zakonu o izvršbi in izterjavi. Ta zakon določa pravila postopka, po katerem se izvede sodna izterjava terjatev, lahko na podlagi izvršilnega naslova ali na podlagi verodostojne listine. Izvršilni naslovi so: izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava, izvršljiv notarski zapis ter druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon, mednarodna pogodba ali pravni akt EU določa, da je izvršilni naslov. Verodostojne listine so: faktura (račun), menica, ček s protestom in povratnim računom, javna listina, izpisek iz poslovnih knjig ter po zakonu overjena zasebna listina. Sodna izterjava se izvede na predlog upnika. Sodna izvršba na podlagi verodostojne listine je nekakšna bližnjica do pridobitve izvršilnega naslova. Na podlagi verodostojne listine upnik predlaga izdajo sklepa o izvršbi in v kolikor zoper izdani sklep dolžnik ne bo vložil ugovora, je upnik pridobil izvršilni naslov – sklep o izvršbi. Izterjava terjatev (denarnih) se lahko izvede z naslednjimi sredstvi izvršbe: na premičnine, na denarno terjatev dolžnika (na plačo ali druge stalne prejemke, na terjatev pri organizaciji za plačilni promet), na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premičnine ali da se izroči nepremičnina, na druge premoženjske pravice (na vrednostne papirje in nematerializirane vrednostne papirje), na delež družbenika ter na nepremičnine. Po vloženem predlogu in plačani sodni taksi sodišče izda sklep o izvršbi, zoper katerega lahko dolžnik v določen roku poda ugovor. V kolikor je bila predlagana izterjava terjatev pri organizaciji za plačilni promet (banki dolžnika), sodišče po pravnomočnosti posreduje sklep tej organizaciji, ta opravi rubež in prenos sredstev na upnikov transakcijski račun. Izterjava terjatev s predlaganim sredstvom rubeža premičnin vodi sodni izvršitelj. Ta opravi rubež, cenitev in prodajo premičnin. Sodnega izvršitelja predlaga upnik v predlogu.

 

Izterjava dolgov

Verjetno najbolj uspešna in tudi najbolj strah vzbujajoča izterjava dolgov je izvršba na nepremičnine. V kolikor se predlaga izterjava dolgov z rubežem in prodajo nepremičnine, obstaja velika verjetnost, da bo dolžnik sam od sebe plačal dolg, da bi rešil nepremičnino pred prodajo. Izterjava dolgov s posegom na nepremičnine se opravi z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi, z ugotovitvijo vrednosti nepremičnine, s prodajo nepremičnine in s poplačilom upnikov iz zneska, dobljenega s prodajo, ker vse opravi pristojno sodišče.

 

Več pravnih nasvetov.