30. avgust 2018

Prodaja pravnih knjig in druge pravne literature

Pravna knjiga je eden izmed najbolj pomembnih instrumentov vsakega pravnika, saj s pomočjo pravnih knjig pravniki najdejo odgovore na najrazličnejša vprašanja, ki se jim med delom zastavljajo. Tako jim pravne knjige na primer pomagajo pri reševanju najrazličnejših pravnih problemov, saj jim pomagajo pri konkretiziranju zakonskih določb ter razumevanju zakonskih norm, ki so velikokrat ohlapne in tako težko razumljive, stranke pa si jih lahko posledično razlagajo po svoje. Vendar pravne knjige niso edina pravna literatura, ki jo pravniki pri svojem delu uporabljajo. Pravniki se namreč zatekajo tudi k pravnim priročnikom ter sodni praksi, ki marsikdaj pripomore k razjasnitvi težave, s katero se soočajo. Vidimo torej da gresta pravo in literatura pravzaprav z roko v roki. Prav zato smo v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. poskrbeli za prodajo pravne literature kar preko spleta. Ponujamo pestro zbirko pravnih knjig, zakonov in priročnikov, ki bodo olajšali delo marsikaterega pravnika.

 

Zakon o izvršbi in zavarovanja v zakonodajo vnaša veliko novosti

Ena izmed izjemno popularnih pravnih knjig dan danes je Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-l). Zakon o izvršbi in zavarovanju iz leta 1998 je bil od sprejetja do danes kar dvanajstkrat noveliran. Zadnja, dvanajsta novela (ZIZ-L), je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena 23. februarja 2018 in je začela veljati 25. marca 2018. Novela ZIZ-L v slovensko zakonodajo vnaša kar nekaj sprememb, med drugim tudi:

 

 • spremembe in dopolnitve na področju učinkovitega izvajanja Uredb in drugih pravnih aktov EU, ki se v RS uporabljajo neposredno;
 • novo poglavje za izvajanje Uredbe o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (Uredba 655/2014/EU);
 • uvedba spletnih dražb prodaje premičnin in nepremičnin;
 • varstvo dolžnika pri izvršbi na premičnine in na nepremičnine;
 • izboljšanje inštituta seznama dolžnikovega premoženja;
 • prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

 

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-l)

 

Z različnimi pravnimi knjigami je urejeno tudi področje javnega naročanja

V Sloveniji pa je izjemno pomembno tudi področje javnega naročanja. Pri javnem naročanju se gospodarski subjekti trudijo za gospodarno nabavo blaga, storitev ali gradbenih del. K javnemu naročanju so obvezani vsi porabniki državnega in lokalnih proračunov, na drugi strani pa so ponudniki lahko vsi – tako pravne kot tudi fizične osebe – ki se ukvarjajo z dotično dejavnostjo.

 

Ne glede na vrsto in velikost posla pa morajo naročniki spoštovati temeljna načela javnega naročanja. Med njih štejemo:

 • gospodarno porabo javnih sredstev,
 • enakopravnost ponudnikov,
 • transparentnost postopka oddaje javnega naročila ter
 • načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.

 

Skladno s temi načeli se morajo voditi vsa javna naročila, tudi tista, ki prihajajo iz tujine, saj jih moramo zaradi prostega pretoka, storitev in kapitala, ki vlada v Evropski Uniji, obravnavati nediskriminatorno.

 

 

Pravna knjiga o javnem naročanju ponuja odgovore na številna vprašanja

Javno naročanje pa je kljub nekaj osnovnim določilom še vedno precej odprto in nedorečeno področje, ki pušča kar nekaj prostora za različna vprašanja in dileme, ki se v praksi tudi dejansko pojavljajo. Prav zato je pravna knjiga Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem še toliko bolj zaželena, saj ponuja odgovore na različna vprašanja ljudem, ki se z javnim naročanjem ukvarjajo v praksi. Novela ZPVPJN-B je zakon pomembno dopolnila v več kakor 40 členih. Zakonodajalec je moral v noveli ZPVPJN-B sprejeti več novih zakonskih določb zaradi uskladitve le-teh z določbami ZJN-3, upoštevati pa je bilo potrebno tudi določbe Pravovarstvene direktive 2007/66/ES ter Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

 

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)

 

 

Pravna knjiga tako:

 • ureja informatizacijo postopka pravnega varstva z vzpostavitvijo portala eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, izbranim ponudnikom in Državno revizijsko komisijo,
 • bolj jasno ureja takse za predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek,
 • spreminja ureditev vlaganja zahtev za revizijo zaradi zaščite javnega interesa z določljivostjo razlogov za vložitev zahtevka in sodnega varstva,
 • nekoliko drugače ureja pogoje za presojo aktivne legitimacije pri vlaganju zahtevkov za revizijo in na novo ureja roke za vložitev revizijskega zahtevka,
 • z zakonsko ureditvijo občne seje zagotavlja enotnost odločanja Državne revizijske komisije,
 • primerneje in natančneje ureja ustno obravnavo, ki jo lahko skliče Državna revizijska komisija, da se pravilno in popolno ugotovi dejansko stanje,
 • zagotavlja primernejša in učinkovitejša pravna sredstva za uveljavljanje pravnega varstva po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila – namesto časovno neomejene možnosti uveljavljanja ničnosti uvaja izpodbojnost pogodbe, pri čemer daje sodniku tudi več diskrecijske pravice o odločanju o nadaljnji usodi že sklenjene pogodbe ob upoštevanju vseh objektivnih okoliščin posameznega primera.

 

Avtorji, ki so sodelovali pri nastajanju pravne knjige so poznavalci področja javnega naročanja ter so tako lahko pomagali s svojimi izkušnjami v praksi. Bralci, ki jim je delo namenjeno, bodo z delom tako dobili celovit pregled nad določbami in pomembnimi vsebinskimi novostmi zakona.

 

V naši spletni knjigarni si lahko ogledate tudi možnost nakupa drugih pravnih knjig. V primeru dodatnih vprašanj pa smo vam ves čas na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti.