29. junij 2018

 

Enostaven dostop do pravnih knjig in priročnikov s prodajo pravne literature preko spleta

Pravna literatura predstavlja temeljni instrument, ki pravnikom omogoča reševanje kompleksnih pravnih primerov z različnih področij. Ko omenimo termin pravna literatura večina ljudi najprej pomisli na zakone, vendar pravna literatura obsega še veliko več kot zgolj to. Pravniki zakone najpogosteje dopolnjujejo z različnimi teoretičnimi pravnimi knjigami in pravnimi priročniki. Vidimo torej, da pravo in literatura gresta pravzaprav z roko v roki. Prav zato smo se tudi v Uradnem listu Republike Slovenije odločili, da pravnikom in drugim uporabnikom pravne literature ponudimo pester nabor pravnih knjig, pravnih priročnikov in zakonov. Prodaja pravne literature poteka tudi preko spleta, vse naše stranke pa lahko tako enostavno dostopajo do knjig, ki jih potrebujejo.

 

Pravna literatura pa ne pomaga zgolj že zaposlenim v pravniških poklicih, pač pa temeljito pripomore tudi študentom ob študiju prava, ki lahko s pomočjo kakovostne pravne literature poglabljajo in razširjajo svoje pravno znanje, ki so ga pridobili na predavanjih in s prebiranjem različnih zakonov in pravnih priročnikov.

 

prodaja pravne literature

 

 

Družinski zakonik izpostavlja perečo problematiko tega področja in ponuja številne rešitve

V naši spletni knjigarni so trenutno najbolj prodajane pravne knjige Družinski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi ter Gradbeni zakon z uvodnim pojasnili. Družinski zakonik najprej pojasnjuje problematiko tega področja, nato pa avtorica prof. dr. Barbara Novak poda celovit prikaz sprememb, ki jih Družinski zakonik prinaša glede na Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Posebno pozornost namenja koristi otroka, pogodbam o urejanju premoženjskih razmerij med partnerji, preživninam, izvoru otroka, starševski skrbi, varstvu, vzgoji, stikom, ukrepom za varstvo otrokove koristi, posvojitvi, rejništvu, skrbništvu in postopkom, v katerih se obravnavajo družinske zadeve. Avtorica opozarja na številne sporne določbe in odprta vprašanja ter predlaga rešitve zanje.

 

 

Ponujamo tudi Gradbeni zakon in drugi pravni literaturo v zvezi z gradnjami

Zelo pomemben je tudi Gradbeni zakon z uvodnimi pojasnili, ki je začel veljati junija 2018. Gradbeni zakon nadomešča Zakon o graditvi objektov in uvaja precej novosti v to zapleteno področje. V prvi vrsti Gradbeni zakon soglasje prekvalificira v mnenja, ki so podlaga za presojo pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. S ciljem krepitve pravne varnosti investitorjev Gradbeni zakon zavezuje tudi k podajanju nezavezujočih informacij pred začetkom upravnih postopkov, prav tako pa zakon uzakonja nov pravni institut zavezujoče opcijske predodločbe, ki predstavlja modificirano obliko nekdanjega lokacijskega dovoljenja. Obseg objektov se širi na druge gradbene posege, ki niso niti stavbe niti gradbeni inženirski objekti, spreminjajo se tudi pogoji za začetek gradnje in obseg gradenj, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Z novo obvezno fazo prijave začetka gradnje zakon omogoča preventivno delovanje pristojnih inšpekcij v času gradnje in po načelu delitve inšpekcijskih nalog spreminja pristojnosti inšpekcijskih služb. V zakonu se dopolnjujejo tudi naloge in odgovornosti investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca. Gradbeni zakon delno spreminja in dopolnjuje tudi postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Poleg tega se uvajajo dopustna manjša odstopanja med gradnjo, če so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji, poleg tega zakon v prehodnih določbah uvaja več možnosti legalizacije objektov, med drugim tudi legalizacijo objektov daljšega obstoja, zgrajenih pred 1. januarjem 1998.

 

 

Zemljiška knjiga je dolgo časa veljala za spregledano pravno literaturo, ki sedaj pridobiva na veljavi

Nenazadnje pa je zelo pomembna tudi pravna knjiga Zakon o zemljiški knjigi. Zemljiška knjiga je poleg Stvarnega zakonika na področju stvarnega prava ena izmed najpomembnejših knjig, vendar na našem področju šele z zadnjimi leti pridobiva na veljavi. Uvodna pojasnila k Zakona o zemljiški knjigi podajajo strnjen vpogled v sistem našega zemljiškoknjižnega prava. Pri tem je poudarek na spremembah, ki jih je prinesla novela ZZK-1C, s katero se je spremenila približno tretjina celotnega zakona. Poglavitna novost v primerjavi z drugo izdajo tega dela pa je sistematičen pregled sodne prakse po poglavjih in posameznih določbah ZZK-1. Zbrana je sodna praksa od leta 2011 dalje. Judikati so večinoma podani v obliki razširjenih jeder, ki sta jih avtorja Uvodnih pojasnil »izrezala« iz utemeljitev posameznih odločb.

 

pravo literatura

 

 

Tudi Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja je prenovljen

Nenazadnje pa velja izpostaviti tudi Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem. Javno naročanje je v Republiki Sloveniji vse bolj razširjeno, zato je potrebno omenjeno področje natančneje urediti, prav tako pa je izjemno pomembno, da se posamezniki z zakonodajo seznanijo.

 

Pravna literatura, ki jo ponujamo pri nas je namenjena pravnikom, pa tudi drugim, ki so nenehno v stiku z različnimi področij prava. Vsa pravna literatura, ki jo ponujamo, je enostavno in hitro dostopna, na naši spletni strani pa si lahko preberete tudi opis posameznih pravnih knjig, ki so naprodaj. V primeru dodatnih vprašanj nas kontaktirajte po telefonu ali po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam pred nakupom pravne literature še zastavljajo ter vam tako pomagali pri izbiri.