15. julij 2016

Prepis nepremičnine in lastninska pravica

PREPIS NEPREMIČNINE

Do prepisa nepremičnine pride v primeru sklenitve kupoprodajne pogodbe, darilne pogodbe, dedovanja in tudi v nekaterih drugih oblikah pravnih poslov, posledica katerih je prepis nepremičnine. Postopki in obdavčitev v primeru prepisa nepremičnine se spreminjajo glede na razlog, zakaj do prepisa nepremičnine sploh pride. V splošnem se torej prepis nepremičnine pogojuje z nastankom enega od prej omenjenih razmerij ter z vpisom v zemljiško knjigo. Poleg tega pa je prepis nepremičnine pogojen tudi s plačilom davščin in stroškov storitev.

 

 

LASTNINSKA PRAVICA NA NAPREMIČNINI

Lastninska pravica (na nepremičnini) je ena od stvarnih pravic, katere upravičenje je imeti stvar (nepremičnino) v oblasti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši način ter z njo razpolagati. Lastninska pravica na nepremičnini se lahko pridobi na dva načina:

  • izvirno oz originarno: lastninska pravica na nepremičnini se pridobi ne glede na voljo prejšnjega upravičenca
  • izvedeno oz derivativo: lastninska pravica na nepremičnini se pridobi po volji prejšnjega upravičenca.

Lastninska pravica na nepremičnini je omejena s pravico drugega. Upravičenec lastninske pravice na nepremičnini lahko svojo pravico izvršuje do meje, ko začne z njenim izvrševanjem posegati v pravice drugih. Lastninsko pravico na nepremičnini lahko izvaja tudi več oseb hkrati – v takšnem primeru govorimo o solastnini.

 

 

DARILNA POGODBA ZA NEPREMIČNINO

Darilna pogodba za nepremičnino je pravni posel, na podlagi katerega darovalec neodplačno prenese lastninsko pravico na obdarjenca, ta pa jo sprejme. Darilne pogodbe za nepremičnine so najpogostejše med družinskimi člani in drugimi sorodniki, saj gre tukaj za neodplačen pravni posel. Vseeno pa pri sklepanju darilnih pogodb za nepremičnino obstajajo določene omejitve. Pozorni moramo biti na situacijo, kjer je v družini več otrok, starši pa bi z darilno pogodbo za nepremičnino lastninsko pravico nad nepremičnino radi prenesli le na enega.
Pri kmetijskih zemljiščih je postopek prenosa lastninske pravice dolgotrajen, saj je potrebno upoštevati določbe Zakona o kmetijskih zemljiščih. Tako lahko lastnik sklene darilno pogodbo za nepremičine (kmetijska zemljišča, gozdovi ali kmetije) le z osebami, ki so taksativno naštete v 17.a členu omenjenega zakona. Darilna pogodba za nepremičnino se lahko izvede le z upoštevanjem vseh omejitev, ki jih določa Zakon o kmetijskih zemljiščih. Če želi brat sestri podariti nepremičnino na podlagi darilne pogodbe za nepremičnino se ob prenosu lastninske pravice žal ne bosta mogla izogniti davku.