28. januar 2015

Pogodba o preužitku

Pogodba o preužitku je odplačna pogodba, saj prevzemnik sklene pogodbo, da pridobi preužitkarjevo premoženje, preužitkar pa pogodbo sklene z namenom, da si zagotovi dosmrtno preživljanje. Preužitkar se zaveže, da bo na prevzemnika prenesel lastninsko pravico na svojih določenih nepremičninah in premičninah, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, lahko pa prenese lastninsko pravico tudi na drugih premičninah. Prevzemnik pa se s pogodbo zaveže, da bo preužitkarju ali komu drugemu do njegove smrti nudil določene dajatve ali storitve. Lahko gre za občasne denarne dajatve, nudenje življenjskih potrebščin, oskrbovanje, zagotovitev stanovanjskega prostora in prepustitev uživanja določenega zemljišča.

 

Stranke pogodbe o preužitku

Preužitkar je lahko le fizična oseba, prevzemnik pa je lahko tudi pravna oseba. Tako preužitkarjev kot prevzemnikov je lahko več. Pogodbo o preužitku lahko sklepajo med seboj tudi zakonci oz. zunajzakonski partnerji ter starši in otroci, čeprav za ta razmerja velja zakonsko določena obveznost preživljanja.


Sklenitev pogodbe o preužitku

Preužitek mora biti sklenjen v obliki notarskega zapisa. Preužitkar v pogodbi poda zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice, ki je predmet pogodbe, torej je izročitev premoženja izvršena že ob sklenitvi preužitka. Stranki se lahko dogovorita za vknjižbo pravice stvarnega bremena preužitka v zemljiško knjigo in tudi za druge vknjižbe. Tako se preužitkar zavaruje pred tveganjem neizpolnitve prevzemnikovih obveznosti. V primeru vknjižbe preužitka, je za izpolnitev pogodbe o preužitku odgovoren tudi novi pridobitelj.

 

Razveza pogodbe o preužitku

Pogodba o preužitku se lahko v primeru skupnega življenja strank razveže, kadar se razmerje tako omaje, da postane skupno življenje nevzdržno. Preužitek se lahko razveže tudi v primeru ne izpolnjevanja obveznosti prevzemnika ter sporazumno. V primeru razveze preužitka lahko vsaka stranka zahteva povračilo danega oz. nadomestitev vrednosti koristi. Pogodbo razveže sodišče.

 

Stranke pogodbe o preužitku

Preužitkar je lahko le fizična oseba, prevzemnik pa je lahko tudi pravna oseba. Tako preužitkarjev kot prevzemnikov je lahko več. Pogodbo o preužitku lahko sklepajo med seboj tudi zakonci oz. zunajzakonski partnerji ter starši in otroci, čeprav je za ta razmerja že zakonsko določena obveznost preživljanja.

 

Dedovanje v primeru sklenjene pogodbe o preužitku

V primeru smrti prevzemnika, njegove obveznosti preidejo na njegovega dediča. V primeru smrti preužitkarja, se lahko njegovi dediči sklicujejo na prikrajšanje svojega nujnega deleža, če dokažejo, da je preužitek delno ali v celoti neodplačen, sicer pa so vezani na pogodbeno voljo preužitkarja.