29. avgust 2019

Kaj je gospodarsko pravo in na katere podpanoge se deli?

Gospodarsko pravo je eno izmed bolj zapletenih področij civilistike. Zanj je značilno, da ureja odnose (pravice in obveznosti ter tudi spore o le-teh) med pravnimi osebami (kot npr.: gospodarska družba, zavod, zadruga, država ali samoupravna lokalna skupnost). Tudi postopek reševanja gospodarskih sporov se razlikuje od klasičnega pravdnega postopka (večji poudarek je na listinskih dokazih, idr.). Temeljni podpanogi gospodarskega prava sta gospodarsko statusno pravo in gospodarsko pogodbeno pravo. H gospodarskemu pravu sodijo tudi podpanoge, kot so na primer pravo vrednostnih papirjev, mednarodno gospodarsko pravo, pravo industrijske lastnine, transportno pravo, zavarovalno pravo ter tržno in konkurenčno pravo. Gre torej za izjemno široko področje, kjer se prepleta kopica zakonov in podzakonskih aktov, ki jih moramo upoštevati.

 

Gospodarsko pravo je eno izmed bolj zapletenih področij civilistike

 

Kaj je predmet gospodarskega pogodbenega prava?

Gospodarsko pogodbeno pravo se osredotoča na pravne posle, ki jih sklepajo gospodarski subjekti. Pri tem se je potrebno zavedati, da je gospodarski subjekt v smislu Obligacijskega zakonika, poleg gospodarske družbe ter samostojnega podjetnika posameznika tudi „druga pravna oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost“. V sklopu sklepanja gospodarskih pravnih poslov je potrebno upoštevati vsa splošna in posebna načela gospodarskega prava. Pravne posle gospodarskega parava lahko stranke sklepajo po avtonomnih pravilih, ki so omejena s kogentnimi določbami zakonov. Pri tem je seveda potrebno paziti na načelo dobre vere in poštenja, ki ga je treba upoš

tevati tako proti nasprotni stranki, kot tudi proti tretji osebi. Krovni zakon za gospodarsko pravo je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki ga dopolnjujejo številni drugi zakoni in pravni akti, ki jih je v sklopu gospodarskega prava potrebno upoštevati.

 

Vidimo lahko torej, da je gospodarsko pravo izjemno široko področje, podjetja pa tako potrebujejo odvetnike, ki do podrobnosti poznajo prakso, ne samo črke zakona. Zakon je potrebno razumeti in ga v konkretnem primeru znati tudi uporabiti. Dober nasvet lahko da le odvetnik, ki se lahko pohvali s širokim znanjem iz različnih pravnih področij in tako pomaga svojim strankam pri iskanju optimalnih rešitev in doseganju dobrih rezultatov. Odvetniki za gospodarsko pravo morajo stranki zagotavljati poglobljeno poznavanje gospodarskega prava, zato da stranki lahko ustrezno svetujejo in jo vodijo skozi celoten postopek zaradi katerega je stranka poiskala pomoč. Strankam lahko tudi svetujejo pri sestavi gospodarskih pogodb, zanje pripravljajo akte o ustanovitvi družbe, sodelujejo pri preoblikovanju in združitvah gospodarskih družb. Za stranke lahko odvetniki izvajajo tudi skrbne pravne preglede, vlagajo izvršbe, jih zastopajo v postopkih postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja. Pri reševanju sporov lahko gospodarskim družbam poleg običajnega sodnega postopka svetujejo tudi rešitev spora z arbitražo.