28. januar 2015

OPOROČNO DEDOVANJE

O oporočnem dedovanju govorimo le, kadar dedič zapiše oporoko, ki je njegov bistven element in pogoj za nastop. Oblike oporok, sestavine ter pogoje za njihovo veljavnost določa Zakon o Dedovanju. Oporočno dedovanje ima prednost pred zakonskim, ki nastopi v primeru, da oporoka ni bila napisana.

 

OPOROKA

Oporoka je enostranska izjava volje za primer smrti in je glede nastanka, obstoja in posledic oziroma vsebine odvisna samo od volje oporočitelja, ki lahko s svojim premoženjem prosto razpolaga na način in v mejah, ki jih določa zakon.

 

KAKO SESTAVIMO OPOROKO?

Upoštevanje obličnostnih zahtev je pogoj za veljavnost oporoke.
Pomembnost oblike je predvsem v tem, da nam olajša dokazovanje kaj je zapustnik v resnici želel, saj lahko v nasprotnem primeru pride do sporov med dediči, ki bi v želji po lastni koristi dajali nasprotujoče razlage zapustnikove volje.

Oporoka je veljavna, če se jo lastnoročno napiše in podpiše, če jo po nareku spiše nekdo drug, morata oporoko podpisati dve oporočni priči, ki ne smeta biti dediča (priči potrdita, da ste oporoko, res podpisali).
Verjetno najvarnejši način je t.i. notarska oporoka. Notar bo oporoko zapisal v obliki notarskega zapisa (potrebna navzočnost dveh priči) ter ob tem svetoval in odgovoril na vsa vprašanja.

Ustna oporoka je dovoljena le v primeru izrednih razmer in mora biti podana pred pričami.

 

KDO LAHKO OPOROKO NAPIŠE?

Oporoko lahko napiše vsakdo, ki je sposoben za razsojanje in je dopolnil 15 let starosti. Zapustnik je nesposoben, če je v duševnem stanju, v katerem ne more doumeti pomena poslednje izjave in njenih posledic. Oporočitelj mora biti oporočno sposoben v času sestave oporoke, če po tem času izgubi razsodnost, oporoka ostane v veljavi.

 

DELITEV PREMOŽENJA, ČE NI NAPISANA OPOROKA

Če oporoke ni, pride do dedovanja po zakonu.
Ta način ureja Zakon o dedovanju tako, da določa pravne rede.


I. dedni razred so zapustnikovi potomci in posvojenci ter njihovi potomci, ki dedujejo po enakih delih. Če potomcev ni, dedovanje preide v
II. dedni razred, to so zapustnikovi starši, posvojitelj in njihovi potomci ter tudi zakonec ali zunajzakonski partner. Deduje se po polovicah – pol zakonec oziroma zunajzakonski partner in pol starši ali njihovi potomci po enakih deležih. Če ni nikogar iz predstavnikov II. Dednega razreda se dedovanje prenese v
III. dedni razred, to so zapustnikovi stari starši in njihovi potomci. Deduje se po polovicah – pol ded in babica po očetovi strani ter pol ded in babica po materini strani.