Odpravnina ob upokojitvi | bruto ali neto odpravnina

12. december 2016

Odpravnina ob upokojitvi je določena v 132. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino. Odpravnina ob upokojitvi znaša dve povprečni mesečni plači v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dve povprečni mesečni plači delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Odpravnina ob upokojitvi se s strani delodajalca lahko izplača v breme posebnega zavarovanja. Če se delavec po upokojitvi ponovno zaposli, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi nima pravice do odpravnine po prejšnjem odstavku. Če se delavec, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, delno upokoji, ima pri delodajalcu, pri katerem mu je prenehala pogodba o zaposlitvi in je sklenil novo za krajši delovni čas, pravico do odpravnine v sorazmernem delu. Delavec ni upravičen do odpravnine po prvem odstavku 132. člena ZDR-1, če ima pravico do odpravnine po 108. členu ZDR-1 in če je delodajalec zanj financiral dokup pokojninske dobe. Delavec je upravičen do izplačila razlike, če je znesek odpravnine po 108. členu ZDR-1 oziroma znesek za dokup pokojninske dobe nižji od zneska odpravnine po prvem odstavku tega člena. Odpravnina ob upokojitvi predstavlja plačilo za delavčevo zvestobo podjetju in omilitev prehoda delavca iz zaposlitvene v upokojensko dobo.

 

 

 

Odpravnina ob upokojitvi bruto ali neto?

 

odpravnina ob upokojitviVelikokrat se zastavlja vprašanje ali se izplačuje odpravnina ob upokojitvi bruto ali neto. Ali se izplača odpravnina ob upokojitvi bruto ali neto, je odvisno od višine odpravnine. Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v 10. členu določa, da je mejnik ali se izplača odpravnina ob upokojitvi bruto ali neto znesek 4.063,00 EUR (podatek november 2016). Navedeno pomeni, da se do tega zneska odpravnina ne šteje bodočemu upokojencu v dohodke, od katerih se plačuje dohodnina, niti se od tega zneska ne plačajo prispevki za socialna zavarovanja. Vprašanje odpravnina ob upokojitvi bruto ali neto se zastavlja tudi pri upoštevanju mesečne plače pri izračunu. Pri tem se upošteva bruto plača.

 

Odpravnina ali odškodnina?

 

Velikokrat se zastavlja tudi vprašanje, kaj nam v primeru odpovedi oz. prenehanju pogodbe o zaposlitvi pripada, odpravnina ali odškodnina. Odpravnina ali odškodnina sta dva različna pravna instituta. Eno je plačilo zaradi sicer utemeljene odpovedi, na primer redne odpovedi iz poslovnega razloga ali izredne odpoved delavca, drugo pa povračilo delavcu za nastalo škodo (npr. v delovni nesreči) oz. nadomestilo za škodo ob izredni odpovedi delavca zaradi izgubljenega plačila za čas odpovednega roka in neizrabljenega dopusta. V primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca ima delavec pravico do odpravnine in odškodnine. Če odpravnina ali odškodnina s strani delodajalca nista plačani prostovoljno, se lahko odpravnina ali odškodnina (ali oboje) uveljavlja s tožbo.