07. marec 2018

O odpravnini za določen čas in neizplačani odpravnini

Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena. V tem primeru delavcu pripada odpravnina za določen čas, razen če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca; če gre za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu; ter če gre za opravljanje javnih del oziroma del zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom. Odpravnina za določen čas se izračuna iz osnove, ki je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Odpravnina do enega leta trajanja pogodbe za določen čas znaša 1/5 osnove. Odpravnina do enega leta pri osnovi 1.000 EUR znaša 200 EUR. Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot eno leto, se ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi odpravnina do enega leta (1/5 osnove) poveča za sorazmerni del odpravnine do enega leta za vsak mesec dela. Odpravnina za 15 mesecev dela ob osnovi 1.000 znaša 250 EUR (sorazmerni del vsak mesec dela iz osnove 200 EUR znaša 16,67 EUR (200/12=16,67)).

 

Če delavec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu nepretrgoma nadaljuje z delom na podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za določen čas, se odpravnina za določen čas izplača za ves čas zaposlitve za določen čas ob prenehanju zadnje pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri tem delodajalcu. Odpravnina za določen čas ne pripada delavcu v primeru, ko delavec in delodajalec v času trajanja ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas skleneta pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma če delavec nadaljuje z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ali če delavec ne sklene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo, ki mu ga je ponudil delodajalec po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Odpravnina za določen čas odvetniki

 

Primer, ko se odpravnina ne izplača

V primeru, da delodajalec delavcu ne izplača odpravnine, je priporočljivo najprej delodajalca pisno opomniti. V primeru, da ne pride do dogovora oz. izplačila, delavcu ostane, da delodajalca prijavi na Inšpektorat RS za delo ter zaradi neizplačane odpravnine vloži tožbo pri delovnem sodišču. Neizplačana odpravnina zastara v roku petih let. Če ima delavec plačilno listo, kjer je prikazana in obračunana odpravnina, ki ni bil izplačana, lahko delavec zaradi neizplačane odpravnine vloži neposredno izvršbo na podlagi verodostojne listine, brez tožbe na delovnem sodišču. V kolikor plačilne liste nima, lahko delavec delodajalca pozove, naj mu izstavi plačilno listo, v kateri bo prikazana in obračunana neizplačana odpravnina.

 

Odpravnina do enega leta odvetniki