10. oktober 2017

Kupoprodajna pogodba za zemljišče in vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo

Kupoprodajna pogodba za zemljišče je pogodba, na podlagi katere se lastninska pravica iz prodajalca prenese na kupca, kupec pa prodajalcu, v zameno za prenos lastninske pravice na zemljišču, plača kupnino.


V primeru, ko govorimo o prodaji ”navadnega” zemljišča, je postopek prodaje zemljišča enostaven. V primeru prodaje enote v večstanovanjski stavbi je potrebno poskrbeti le za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo. V zemljiško knjigo pa je potrebno vpisati tudi spremembo lastnika, ki sledi sklenitvi in izpolnitvi kupoprodajne pogodbe za zemljišče.


Kupoprodajna pogodba za kmetijsko zemljišče ali gozd

Zaplete se pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe za kmetijsko zemljišče, kjer se postopek prodaje kmetijskega zemljišča prične, ko odsvojitelj zemljišča ponudbo za prodajo predložiti upravni enoti na območju, kjer se kmetijsko zemljišče ali gozd, ki je predmet kupoprodajne pogodbe, nahaja. Ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča lahko prodajalec objavi tudi na spletni strani, kjer lahko stranka prav tako najde poseben obrazec za ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča. 

 

Lastnik sicer razpolaga s svojo nepremičnino, vendar mora pri prodaji kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije upoštevati postopek prodaje omenjenih zemljišč, ki ga ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih. Zemljišča, ki so predmet kupoprodajne pogodbe za zemljišče, so objavljena na oglasnih deskah upravnih enot in na državnem portalu e-Uprava, kjer lahko najdete tudi obrazec za prodajo kmetijskega zemljišča.


Pomembna informacija pri sklepanju kupoprodajne pogodbe za kmetijsko zemljišče je tudi ta, da prodajalec ne more odsvojiti le dela svojega lastninskega deleža, pač pa lahko proda le cel delež, ki mu pripada na zemljišču, s čimer se preprečuje drobljenje zemljišča na manjše dela, s čimer se poveča nefunkcionalnost zemljišča, zaradi morebitnih nesporazumov med različnimi lastniki zemljišč.

 

 

Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo postopek

Predkupna pravica posameznikov, na katero ne smemo pozabiti pri sklepanju kupoprodajne pogodbe za kmetijsko zemljišče

Kupec mora kupoprodajno pogodbo za kmetijsko zemljišče sprejeti v 30 dneh od objave ponudbe, sicer mora prodajalec ponudbo obnoviti. Ne smemo pa pozabiti, da imajo pri kupoprodajni pogodbi za kmetijsko zemljišče nekatere osebe predkupno pravico:

  • solastnik;
  • kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj;
  • zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
  • drug kmet;
  • kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
  • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.

 

V primeru, ko nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja svoje pravice do nakupa kmetijskega zemljišča, lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur, ki je sprejel ponudbo. Po sklenitvi prodajne pogodbe mora kupec na upravno enoto vložiti vlogo za odobritev pravnega posla. Pri kupoprodajni pogodbi za kmetijsko zemljišče je prodajalec obvezan plačati 2% davek, če pa se stranki dogovorita drugače lahko davek poravna tudi kupec.

 

Kupoprodajna pogodba za kmetijsko zemljišče