25. maj 2018

Študij prava je zahteven in obsežen, saj se v pravu prepleta veliko različnih področij

Pravo predstavlja zelo široko področje, ki je sestavljeno iz povsem ločenih področij, ki imajo med seboj bolj malo skupnega, kljub temu pa se s pomočjo procesnih institutov, ki jih slovensko pravo vpeljuje, močno prepletajo in predstavljajo celoto. Gre za področja obligacijskega prava, gospodarskega prava, stvarnega prava, družinskega prava, dednega prava, kazenskega prava, prekrškovnega prava, insolvenčnega prava in drugih področij, ki jih mora vsak dober pravnik obvladati, dobro pa mora poznati tudi povezave med posameznimi področij, saj lahko le tako zagotovi kakovostno in korektno delo v svoji pisarni ali na drugem delovnem mestu. Pri študiju prava je izjemno pomembno, da smo striktni in dosledni, ob vsem skupaj pa je pomembno tudi, da uporabimo pravo pravno literaturo, ki nam bo pomagala do želenega rezultata.

 

 

Študenti prava se danes mnogokrat vprašajo, kako pravo sploh študirati

Veliko študentov prava se dan danes sprašuje, kako študirati pravo. Dejstvo je, da je pravo obsežen in zahteven študij, ki zahteva veliko interdisciplinarnega povezovanja in razumevanja. Vsak pravnik mora biti po končanem študiju prava razgledan, iznajdljiv in moder. Ker se med študijem prava prepletajo najrazličnejša področja je pomembno, da študent med študijem le ta usvoji, saj bo lahko le-tako dobro povezoval in znanje prenašal iz enega na drugo področje.

 

Pravnik mora biti tudi ustvarjalen, preudaren, iznajdljiv ter sposoben reševati zahtevna jezikovna, logična in vrednostno-moralna vprašanja. V povezavi s tem se študentje prava, sploh v začetkih študija, sprašujejo:

  • kako osvojiti nov miselni okvir,
  • kako se ukvarjati s številnimi podrobnostmi in hkrati ohraniti široko perspektivo,
  • kako se spopasti z veliko količino snovi.

 

literatura za študente pravaštudij prava ob delu

 

 

Med študijem prava mora bodoč pravnik razviti tudi dobre retorične sposobnosti

Ob vsem skupaj pa je izjemno pomembno tudi, da je pravnik v času študija prava razvil določene retorične sposobnosti, ki jih mora pravnik imeti, da bo lahko kakovostno in učinkovito opravljal svoje delo. Med študijem prava je izjemno pomembno, da si bodoči pravnik oblikuje visoko samopodobo, saj je le-ta za njegovo delo in javno nastopanje, ki ga pravniki morajo velikokrat opravljati, izjemno pomembna. Vse to in še več je naloga študenta prava. Vidimo pa torej lahko, da je potrebno usvojiti obširno znanje, naloga pa je vse prej kot enostavna.

 

Kako študirati pravo, se  zaradi zahtevnosti študijskega procesa, ki se iz leta v leto povečuje, sprašuje vse več perspektivnih študentov prava. Zanima jih predvsem kako usvojeno znanje kakovostno povezati na druga področja, kje se naučiti dobre retorike in kako dobiti dober pregled nad snovjo, ki so se je naučili.

 

 

Knjiga “Kako študirati pravo“ predstavlja vodnik po metodah študija

V ta namen smo v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o., izdali knjigo z naslovom “Kako študirati pravo“ avtorjev: dr. Miro Cerar in dr. Valentina Franca. Knjiga “Kako študirati pravo“ predstavlja vodnik med težavami, s katerim se študenti prava med študijem prava soočajo ter navaja metode učenja, ki bodo študente med študijem prava vodile do želenega uspeha. Avtorja poskušata v knjigi študentom pomagati pri učnem procesu in na podlagi lastnih izkušenj, ki jih imata s študijem prava veliko, razlagata in opisujeta načine na katere je pravo najbolje študirati. Knjiga zraven tega pojasnjuje tudi temeljne ugotovitve o procesu študija prava, in to predvsem z vidika posebnosti študija prava v primerjavi z študijem drugih predmetov in smeri, hkrati pa upošteva temeljne značilnosti oziroma skupne imenovalce študija prava, kot ta poteka na pravnih fakultetah v Sloveniji.

 

 

Za študij prava je izjemnega pomena tudi izbira prave pravne literature

Nasploh je za študij prava izjemno pomembna izbira literature s katero najprej ustvarimo osnovno znanja, ki jo nato nadgrajujemo z bolj specifičnimi in področnimi pravnimi knjigami. Knjiga Kako študirati pravo je dopolnjena še z različnimi pomembnejšimi slovenskimi pravnimi revijami in internetnimi naslovi. Tudi s pomočjo pravnih revij in internetnih pravniških portalov lahko študentje prava pridobijo želena znanja in tako bolje izoblikujejo lastno predstavo o pravnem sistemu v Sloveniji nasploh. Ob tem pa se spoznajo tudi s trenutno veljavnimi zakonskimi normami ter sodno prakso, ki ima tudi v našem pravu velik pomen pri reševanju nadaljnjih primerov.

 

 

Knjiga “Kako študirati pravo“ ni namenjena zgolj rednim študentom pravnih fakultet

Delo “Kako študirati pravo“ je namenjeno predvsem študentom, ki so začeli študirati pravo, in študentom, ki jim ta študij povzroča preglavice, seveda pa lahko za knjigo poprimete tudi  vsi drugi, ki jih natančneje zanima proces učenja oziroma spoznavanje prava. Knjiga je zelo popularna tudi med študentje prava, ki opravljajo študij prava ob delu, saj se le-ti ob vseh naštetih preglavicah soočajo še s primanjkljajem časa, ki ga morajo nekako nadoknaditi.

 

Pravna knjiga “Kako študirati pravo“ je napisana v kakovostnem in razumljivem jeziku in bo v pomoč vsem študentom prava. Cena pravne knjige je dostopna, knjiga pa bo pripomogla k boljšemu in kakovostnejšemu študiju prava ter uspehom, ki jih študij prava prinaša vsakemu posamezniku.