15. april 2020

Katere pravice mi pripadajo ob odpovedi delovnega razmerja?

Odpoved delovnega razmerja, pa naj gre za redno ali izredno odpoved delovnega razmerja, velikokrat udari kot strela iz jasnega, delavci je velikokrat ne pričakujejo, zato se v danem trenutku, razumljivo, velikokrat tudi ne znajdejo.

 

Izredna odpoved delovnega razmerja

 

Kakšna je razlika med redno in izredno odpovedjo delovnega razmerja?

Delodajalec lahko delovno razmerje odpove iz različnih razlogov. Velikokrat pride do odpovedi delovnega razmerja iz poslovnih razlogov. V tem primeru gre za redno odpoved delovnega razmerja z odpovednim rokom, na podlagi katere delavcu delovno razmerje preneha s potekom odpovednega roka, razen v primeru, ko je delavec ob poteku odpovednega roka v bolniškem staležu za celodnevno odsotnost. Drugi načini redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi so še odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti ter odpoved delovnega razmerja iz krivdnega razloga. Pri tem se je potrebno zavedati, da je dokazno breme pri teh odpovedih na strani delodajalca. Krivdni razlog je podan, če lahko delodajalec izkaže, da je delavec kršil pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, poleg tega pa mora biti kršitev tako huda, da je onemogočeno nadaljevanje pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem. Vidimo lahko torej, da vsaka kršitev še ne bo zadostovala za redno odpoved. Na drugi strani pa poznamo tudi izredno odpoved delovnega razmerja. V primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni odpovednega roka, delavec pa poleg tega ni upravičen do odpravnine ter nima pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

 

Ali me lahko odpustijo tudi, če imam sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas?

Nekoliko poseben primer je pogodba o zaposlitvi za določen čas, ki jo uvrščamo med tako imenovane posebne, fleksibilne oblike zaposlitve. Načeloma pogodbe o zaposlitvi za določen čas si dovoljeno prekiniti pred njenim iztekom, vendar ZDR-1 izrecno določa razloge, na podlagi katerih je zakonsko dopustna prekinitev sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

 

Ali mi ob odpovedi delovnega razmerja pripada pravica do odpravnine?

Ob prejetju sklepa o odpovedi delovnega razmerja se veliko zaposlenih vpraša, ali jim pripada odpravnina in kakšna ta odpravnina je, poleg tega pa se je ob obvestilu o odpovedi delovnega razmerja potrebno zavedati, da nam kljub prenehanju delovnega razmerja še zmeraj pripada sorazmerni del regresa. Ob tem se lahko delavec in delodajalec dogovorita o ustreznem denarnem povračilu namesto dela ali celotnega odpovednega roka.