18. oktober 2019

Definicijo javno-zasebnega partnerstva podaja že zakon

Javno-zasebno partnerstvo je javno ”razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte oz. javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, ter je sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu, in s tem povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu” definicijo javno-zasebnega partnerstva podaja če 2. člen  Zakona o javno zasebnem partnerstvu.

 

V javno-zasebna partnerstva prištevamo tudi koncesijska razmerja

Med razmerja javno-zasebnih partnerstev pa prištevamo tudi koncesije oz. koncesijska razmerja, ki predstavljajo eno od oblik javno zasebnega partnerstva, ki je v Evropi in tudi v Sloveniji postaja prevladujoča oblika javno-zasebnega partnerstva. Posledično mora Zakon o javno zasebnem partnerstvu urejati tudi koncesijske pogodbe in podeljevanje koncesij. Zaradi naraščujočega pomena podeljevanja koncesij v Evropski Uniji, pa tudi v Sloveniji na eni strani in odsotnosti jasnih pravil, ki bi urejala podeljevanje koncesijskih pogodb na drugi strani, je na tem področju zavladala zmeda. Kot odgovor na to, je bila v letu 2014 sprejeta Direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb.

 

zakon o javno zasebnem partnerstvu

 

Možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s tega področja

Javno zasebna partnerstva so tudi v Sloveniji relativno razširjenja, njihovo število pa se iz leta v leto povečuje. Zato v podjetju Uradni list ponujamo možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja javno-zasebnih partnerstev. Skupaj s strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem javno-zasebnih partnerstev, smo pripravili katalog znanj, ki ga posamezniki, ki se z omenjenim področjem srečujejo, nujno potrebujejo. Usposabljanje za pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije sestoji iz predavanj in vaj, ki se jih mora posameznik udeležiti, na koncu pa sledi tudi izpit. Na predavanjih in vajah se bomo posvetili tako Zakonu o javno zasebnem partnerstvu kot tudi praktičnim vidikom tega področja. Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo certifikat oziroma potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16).