16. januar 2018

Javno naročilo je odplačna pogodba med gospodarskim subjektom in naročnikom

Javno naročilo male vrednostiJavno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev. Kot naročniki javnega naročila so opredeljeni subjekti, ki so neposredno ali posredno zavezani k porabi denarja iz državnega proračuna ali druge lokalne državne blagajne, pa tudi pravne osebe z javnimi pooblastili. Ponudnik pa je lahko vsaka pravna, pa tudi fizična oseba, ki lahko določeno storitev izpolni oz. dobavi določen produkt. V Zakonu o javnem naročanju je določeno, da morajo biti vsa javna naročila objavljena na Portalu javnih naročil, kasneje pa se lahko objavijo tudi v preostalih sredstvih poročanja.

 

Javna naročila male vrednosti mejne vrednostiJavna naročila male vrednosti oz. ”evidenčna naročila”

Izjemo od obvezne objave javnega naročila na Portalu javnih naročil predstavlja javno naročilo male vrednosti oz. t.i. evidenčno naročilo. Gre za javna naročila male vrednosti v mejni vrednosti:


1.    Na splošnem področju:    

  • 20.000EUR za javna naročila blaga in storitev ter za javne natečaje,    
  • 40.000EUR za javna naročila gradenj,    
  • 750.000EUR za javna naročila iz Seznama socialnih in drugih posebnih storitev.

     

2.    Na infrastrukturnem področju:    

  • 50.000EUR za javna naročila blaga in storitev za javne natečaje    
  • 100.000EUR za javna naročila gradenj,    
  • 1.000.000 za javna naročila iz Seznama socialnih in drugih posebnih storitev.


Revizijski postopek v primeru kršitve zakonodaje o javnih naročilih

V primeru, da posameznik v postopku javnega naročila opaža nepravilnosti lahko sproži revizijski postopek, ki ga vodi Državna revizijska komisija. Državna revizijska komisija za javna naročila revizijskega postopka ne prične po uradni dolžnosti, pač pa na predlog stranke, o rezultatu postopka pa mora stranki, ki sta v postopku udeleženi, obvestiti v 15 dneh od prejema poročila.