19. september 2018

Kaj je gradbeno pravo in kateri pravni akti to področje urejajo?

Gradbeno pravo je izjemno široko pravno področje, ki ga ureja natančna in obsežna gradbena zakonodaja. Določbe gradbene zakonodaje morajo upoštevati vsi, ki do udeleženi v postopku graditve različnih objektov – tako investitorji, izvajalci, podizvajalci, projektanti, kot tudi nadzorniki. Gradbena zakonodaja je tesno povezana z nepremičninskim pravom, ki predstavlja multidisciplinarno področje, ki združuje prvine stvarnega in pogodbenega prava, finančnih transakcij, varstva okolja, upravnega in davčnega prava. Prav zato sklepanje nepremičninskih poslov zahteva interdisciplinarni pristop.

 

Katere novosti v gradbeno zakonodajo prinaša nov Gradbeni zakon?

Z letošnjim letom pa se je v sami gradbeni zakonodaji zgodilo kar nekaj sprememb. Spremembe so sledile uvedbi nove gradbene zakonodaje, ki v gradbeno pravo vnaša marsikatero novost, ki jo bodo morali subjekti gradbenega prava med graditvijo objektov v prihodnje upoštevati. Nov gradbeni zakon prinaša veliko novosti predvsem na področju izdaje gradbenih dovoljenj. Kot novost pri samem postopku izdaje gradbenega dovoljenja pozna tri vrste postopkov - rednega, skrajšanega in integralnega, v katerega je integriran postopek presoje vplivov na okolje. Novost je predvsem ta, da je v sam postopek integrirano pridobivanje mnenj, ki se izdajajo za potrebe pridobivanja gradbenega dovoljenja. Potrebno je omeniti tudi, da so se z izidom novega zakona, sedanja ”soglasja” prekvalificirala v ”mnenja”. Prav mnenja so za upravni organ, ki je pristojen v določeni zadevi praviloma podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. Pri tem ima pristojni organ možnost, da mnenja, ki so bila izdana brez pravne podlage, neusklajena mnenja ali nasprotujoča si mnenja medsebojno uskladi, njihovo vsebino v skrajnih primerih pa lahko tudi spregleda. Pristojni organ lahko v primeru molka mnenjedajalca ob ponovnem pozivu pristojnega upravnega organa pa manjkajočo presojo mnenjedajalca celo nadomesti s pomočjo organa, pristojnega za nadzor nad mnenjedajalcem, ali s pomočjo izvedenca, ki ga v tem primeru plača mnenjedajalec.

 

Nov gradbeni zakon poleg naštetega kot redno pravno sredstvo opredeljuje pritožbo, kot izredno pa obnovo postopka. Na novo pa je uveden tudi začetek gradnje, skupaj z njim pa pogoji, ki morajo biti ob začetku gradnje izpolnjeni. Možnost začetka gradnje na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja ni več predvidena, prav tako ni več mogoče graditi zgolj na podlagi delne projektne dokumentacije za izvedbo. Po novem zakonu je uporabno dovoljenje predpisano za vse objekte, kjer je predpisana tudi pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar uporabnega dovoljenja posameznik ne potrebuje v primeru graditve nezahtevnega objekta.

 

gradbeno pravo

 

 

Gradbenopravni priročnik podaja odgovore na veliko vprašanj v zvezi z graditvijo

Vidimo torej, da je gradbena zakonodaja z novim zakonom precej prenovljena. Ker je gradbena zakonodaja izjemno razgibano področje, ki jo ureja zakon in poleg zakona še veliko podzakonskih aktov, v samih postopkih velikokrat nastane zmeda, saj so si nekatere določbe včasih celo kontradiktorne, posamezniki pa ne vedo, katere določbe je v danih primerih potrebno upoštevati. Svoje doda še sodna praksa, saj si sodbe v izjemno podobnih primerih velikokrat nasprotujejo in tako ustvarjajo zmedo na področju gradbenega prava.

 

V ta namen smo se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. odločili izdati Gradbenopravni priročnik, ki bo izšel letos novembra in bo ena izmed temeljnih pravnih knjig, ki bo razlagala in pojasnjevala določbe Gradbenega zakona. Veliki Gradbenopravni priročnik je namenjen vsem pravnim in fizičnim osebam, ki so kakorkoli vpete v proces gradnje. V njem so praktično in podrobno opisani vsi pravni instituti, ki jih morajo udeleženci pri tem poznati. Gradbenopravni priročnik je napisan v razumljivem jeziku, ki gradbeno pravo približa uporabnikom, saj je bil glavni namen avtoric, da institute gradbenega prava razumejo tisti, ki so jim namenjeni. Priročnik predstavlja kombinacijo pravil in predpisov, razlage, ki jo je tem pravilom dala sodna praksa, ter uporabnih primerov, kaj posamezni institut pomeni za posameznega udeleženca. Čeprav je delo poimenovano priročnik, ga odlikuje visoka strokovnost, saj so v njem pojasnjene številne dileme iz prakse. 

 

 

Nova gradbena zakonodaja

 

 

V Gradbenopravnem priročniku so natančno opisane vse faze graditve

V gradbenem priročniku so natančno opisane vse faze graditve objektov od sklenitve posamezne pogodbe preko projektiranja, faze izvedbe, primopredaje, reklamacij za napake ter jamčevalnih in garancijskih rokov do zaključka pravnega razmerja med investitorjem in drugimi udeleženci pri graditvi. Gradbenopravni priročnik vključuje tudi definicije, ki pojasnjujejo pomen posameznih institutov in faz, pravne predpise, kjer so te urejene, ter sodno prakso, ki te predpise napolnjuje. Zaradi prepletenosti teorije in prakse avtorice podajajo konkretne odgovore na vprašanja, ki se pogosto zdijo trd pravni oreh.

 

 

Gradbenopravni priročnik je namenjen širokemu krogu ljudi

S pomočjo gradbenopravnega priročnika bo delo subjektov, ki so vpeti v proces gradbe zelo poenostavljeno, med delom pa zaradi nejasnosti, ki jo slovenska legislativa prinaša, ne bo prihajalo do odstopanj. Prav zato je gradbenopravni priročnik še posebej zaželeno branje tako za investitorje, kot tudi za izvajalce gradbenih del in subjektov, ki so kakorkoli povezani z gradbeništvom. Seveda pa je dobro, da ga preberejo tudi odvetniki in sodniki.

 

Gradbenopravni priročnik lahko kupite tudi na naši spletni strani. V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali v primeru morebitnih težav. Preverite več pravnih knjig: https://www.uradni-list.si/knjigarna