26. november 2018

Kaj se spreminja s prenehanjem Zakona o graditvi objektov?

Zakon o graditvi objektov je s sprejemom novega Gradbenega zakona prenehal veljati, novi Gradbeni zakon pa uvaja mnogotero spremembo glede na Zakon o graditvi objektov. Veliko novosti se tiče predvsem izdaje gradbenih dovoljenj. Novi Gradbeni zakon kot novost pri samem postopku izdaje gradbenega dovoljenja pozna tri vrste postopkov - rednega, skrajšanega in integralnega, v katerega je integriran postopek presoje vplivov na okolje. Novo je predvsem to, da je v sam postopek integrirano pridobivanje mnenj, ki se izdajajo za potrebe pridobivanja gradbenega dovoljenja. Z izidom novega zakona, se do sedaj znana ”soglasja” (kot jih je pojmoval Zakon o graditvi objektov) prekvalificirajo v ”mnenja”. Prav mnenja pa so za upravni organ, ki je pristojen v določeni zadevi praviloma podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. Pri tem ima pristojni organ možnost, da mnenja, ki so bila izdana brez pravne podlage, neusklajena mnenja ali nasprotujoča si mnenja medsebojno uskladi, njihovo vsebino v skrajnih primerih pa lahko tudi spregleda. Pristojni organ lahko v primeru molka mnenjedajalca ob ponovnem pozivu pristojnega upravnega organa pa manjkajočo presojo mnenjedajalca celo nadomesti s pomočjo organa, pristojnega za nadzor nad mnenjedajalcem, ali s pomočjo izvedenca, ki ga v tem primeru plača mnenjedajalec.

 

Gradbeni Zakon poleg naštetega kot redno pravno sredstvo opredeljuje pritožbo, kot izredno pravno sredstvo pa obnovo postopka. Poleg tega na novo uvaja še začetek gradnje, skupaj z njim pa našteva tudi pogoje, ki morajo biti ob začetku gradnje izpolnjeni. Možnost začetka gradnje na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja ni več predvidena, hkrati pa ni več mogoče graditi zgolj na podlagi delne projektne dokumentacije za izvedbo. Poleg tega je po novem zakonu je uporabno dovoljenje predpisano za vse objekte, kjer je predpisana tudi pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar uporabnega dovoljenja posameznik ne potrebuje v primeru graditve nezahtevnega objekta. Zato poleg novega Gradbenega zakona, ki nadomešča Zakon o graditvi objektov, velja v sklopu gradbene zakonodaje in same graditve objektov v Republiki Sloveniji upoštevati še Zakon o gradnji nezahtevnih objektov.

 

Graditev objektov

 

Možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije z gradbenega področja

Ker vidimo, da s prenehanjem veljavnosti Zakona o graditvi objektov gradbeno zakonodajo v Republiki Sloveniji pretresa veliko sprememb, je nujno, da se posamezniki, ki se s samo gradnjo ukvarjajo, pa tudi posamezniki, ki so v postopkih gradnje le delno udeleženi, z gradbeno zakonodajo Republike Slovenije podrobno seznanijo. Nov Gradbeni zakon konkretno spreminja in tudi ureja prej zelo razpršeno pravno področje, vendar je gradbena zakonodaja tako obširna, da je ni mogoče docela zajeti v enem samem zakonu, posledično pa ta zakon dopolnjuje veliko podzakonskih pravnih aktov, ki lahko včasih na določenih področjih ustvarjajo zmedo.

 

Prav zato smo se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. odločili, da organiziramo možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja gradbene zakonodaje in graditve objektov. Z načrtovanim strokovnim usposabljanjem »strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC« želimo med udeležence, ki sodelujejo pri največjih infrastrukturnih projektih v Republiki Sloveniji, sofinanciranih s sredstvi Evropske unije, razširiti kakovostno znanje o pogodbah FIDIC in zmanjšati število zahtevkov po vračilu neupravičeno porabljenih sredstvih Evropske unije.

 

Na predavanjih in vajah se bomo posvetili še spremembam v gradbeni zakonodaji

Predavanja in vaje bodo izvedli strokovnjaki, ki se lahko pohvalijo z obilico znanja s področja FIDIC pogodb. Celotno strokovno usposabljanje je zasnovano na razumljiv način in vključuje praktične primere iz prakse, ki bodo posameznikom snov pomagali podrobneje razumeti. V Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. lahko zagotovimo strokovnost vseh sodelujočih predavateljev, ki imajo izkušnje tudi na praktičnem področju graditve objektov, pravilno izbiro pa ob zaključku usposabljanja izmerimo z anketo. Na podlagi analize anket po potrebi uvajamo tako vsebinske kot kadrovske spremembe.

 

Na predavanjih in vajah se bomo posebej posvetili tudi spremembam, ki so se zgodile s prenehanjem veljavnosti Zakona o graditvi objektov, podrobneje pa bomo predelali tudi Zakon o gradnji nezahtevnih objektov ter tako natančno pregledali vso zakonodajo, ki ureja gradnjo objektov v Republiki Sloveniji.

 

Za pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije je nujno opraviti izpit

Po koncu predavanj in vaj, ki jih morajo kandidati za pridobitev poklicne kvalifikacije opraviti, sledita še pisni in ustni izpit, ki morata biti za pridobitev poklicne kvalifikacije tudi uspešno opravljena. Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo certifikat o pridobitvi dodatne kvalifikacije strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16).

 

Predavanja in vaje bodo potekala v dvorani uradnega lista na Dunajski cesti 167 v Ljubljani, v naslednjih terminih: 

  • 7. 3. 2019, 8.00-18.00
  • 8. 3. 2019, 8.00-18.00
  • 14. 3. 2019, 8.00-18.00
  • 15. 3. 2019, 8.00-18.00  

 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo hitro in z veseljem pomagali z dodatnimi informacijami.