28. januar 2015

Delovno pravo

Delovno pravo ureja položaj ljudi, ki so v odvisnem delovnem razmerju – subordinacija delavca. Gre za odvisnost delavca od podjetja v smislu, da ima podjetje kot lastnik ekonomsko moč, da delavcu nalaga delo in ga nadzoruje. Odvisno delo je ena bistvenih značilnosti delovnega prava. Pri delavnem pravu gre predvsem za varstvo delavca in hkrati tudi varstvo človekovega dostojanstva.
Delovno pravnorazmerje je razmerje med delavcem in podjetjem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v delovni proces podjetja in za plačilo opravlja delo po navodilih in pod nadzorom podjetja. V delovnem razmerju sta podjetje in delavec dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti.
Delavno razmerje se vzpostavi s pogodbo o zaposlitvi med podjetjem in delavcem iz katere izhajajo pravice in obveznosti tako delavca kot podjetja. Vendar pa gredo delavcem tudi nekatere pravice, ki jih pogodba o zaposlitvi izrecno ne določa. Te so določene v Zakonu o delovnih razmerjih, posebnih zakonih in kolektivnih pogodbah.

 

Delovno pravo za podjetja

Delovno pravo za podjetja obravnava odpoved iz poslovnih razlogov zaradi prenehanja potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Poslovni razlogi so ekonomski, organizacijski, tehnološki, strukturni ali podobnih razlogi na strani podjetja.
Odpoved zaradi nesposobnosti podjetje izvede zaradi nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov, zaradi česar delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Pred redno odpovedjo iz razloga nesposobnosti mora podjetje delavca pisno seznaniti z očitanim razlogom nesposobnosti in mu omogočiti zagovor v razumnem roku.
Pri odpovedi iz poslovnih razlogov in pri odpovedi zaradi nesposobnosti gre za tako imenovano redno odpoved. To pomeni, da gre za razloge odpovedi s strani podjetja in da so za to predpisani odpovedni roki, ki jih podjetje mora upoštevati.
Podjetje mora v odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obrazložiti dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi, kar pomeni, da je dokazno breme na njegovi strani.
Ob odpovedi mora podjetje delavca pisno obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve.