10. oktober 2017

Darilna pogodba in dedovanje se prepletata

Darilna pogodba in dedovanje sta pravna pojma, ki sta sicer urejena v različnih zakonih, se pa medsebojno tudi prepletata. Darilno pogodbo ureja Obligacijski zakonik, dedovanje pa Zakon o dedovanju. Darilna pogodba in dedovanje se medsebojno prepletata v primeru, če je zapustnik z oporočnimi razpolaganji in z darili med živimi prekoračil vrednost razpoložljivega dela zapuščine - prikrajšanje nujnega deleža. Oporoka, darilna pogodba in dedovanje so torej pojmi, ki se srečajo pri kritju nujnega deleža – najprej se zmanjšajo ali povsem odpravijo razpolaganja z oporoko, če se s tem ne pokrije nujni delež, se poseže tudi na darila - darila se vračajo sukcesivno v obrnjenem vrstnem redu kot so bila dana: najprej se vrne darilo, ki je po času naklonitve najbliže času smrti zapustnika, nato časovno oddaljenejše darilo in tako po vrsti nazaj od časa smrti, dokler ni nujni delež pokrit. Torej če je sklenjena darilna pogodba, nujni delež ne sme biti prikrajšan. Zmanjšanje oporočnih razpolaganj in vrnitev daril, s katerimi je prikrajšan nujni delež, lahko zahtevajo samo nujni dediči (zakoniti dediči). Primer – darilna pogodba, nujni delež: oče je za časa življenja eni hčerki podaril stanovanjsko hišo, drugega premoženja ni imel; kot nujni dedinji sta bili po njegovi smrti prikrajšani žena ter druga hčerka, ki sta kot nujni dedinji vsaka upravičeni do 1/6 (polovico zakonitega deleža, ki znaša 1/3) te stanovanjske hiše Torej če je za edino premoženje sklenjena darilna pogodba, nujni delež dedičev potomcev, posvojencev in njihovih potomcev ter zakonca znaša polovico zakonitega, nujni delež drugih dedičev pa tretjino tistega deleža, ki bi šel vsakemu posameznemu izmed njih po zakonitem dednem redu. Darilna pogodba in nujni delež sta urejena v Zakonu o dedovanju. Darilna pogodba in dedovanje pa sta povezana tudi z Zakonom o davku na dediščine in darila in sicer z enako stopnjo obdavčitve. Osnova za davek je vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja v času nastanka davčne obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje ta davek. Davčne stopnje so različne glede na dedne redove in višine osnove.

Darilna pogodba dedovanje

 

Prenos lastninske pravice na stanovanju – darilna pogodba

Darilna pogodba za stanovanje je pogodba, ki jo ureja Obligacijski zakonik. Darilna pogodba za stanovanje tako omogoča, da darovalec neodplačno prenese lastninsko pravico na stanovanju na obdarjenca. Obdarjenec se mora s tem strinjati. Darilna pogodba za stanovanje mora biti sklenjena v pisni obliki. Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo mora vsebovati tudi zemljiškoknjižno dovolilo. Zemljiškoknjižno dovolilo (intabulacijska klavzula) je izrecna nepogojna izjava tistega, čigar pravica se prenaša, spreminja, obremenjuje ali preneha, da dovoljuje vpis v zemljiško knjigo. Podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu mora biti overjen. Darilna pogodba za stanovanje se lahko prekliče v enem letu od dneva, ko je darovalec zavedel za razlog za preklic in sicer zaradi stiske, zaradi hude nehvaležnosti in zaradi pozneje rojenih otrok (če jih prej ni imel).

 

Darilna pogodba in stanovanje