28. januar 2015

DEDOVANJE IN DARILNA POGODBA

Dedovanje pomeni prehod premoženja umrle osebe na druge osebe oziroma pravno nasledstvo v pravna razmerja umrlega in sicer v razmerja premoženjske narave, v njegove premoženjske pravice in obveznosti oziroma v njegov premoženjsko pravni položaj. Z dedovanjem je na nek način povezana tudi darilna pogodba. Za urejanje njenih razmerij, je poglavitni formalni pravni vir, obligacijski zakonik(OZ, Uradni list RS št. 83/2001).


DARILNA POGODBA

Darilna pogodba je pogodba v kateri se darovalec zaveže na obdarjenca neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja. Kot darilno pogodbo štejemo tudi odpoved določeni pravici, če se zavezanec s tem strinja. Darilna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, če darovalec stvari ali pravice takoj ne prenese na obdarjenca tako, da le ta s stvarjo ali pravico prosto razpolaga. Darilna pogodba za primer smrti mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa, listina o sklenjeni darilni pogodbi pa mora biti izročena obdarjencu. Darilna pogodba se lahko tudi prekliče, zaradi stiske, nehvaležnosti ali pozneje rojenih otrok.


VRSTE DARILNIH POGODB

Poznamo:

  • darilno pogodbo, sklenjeno iz hvaležnosti ali kakšne druge moralne obveznosti, če obdarjenec ni imel pravice s tožbo zahtevati darila,
  • mešano darilo, kar pomeni, da je tudi obdarjenčeva obveznost obogateti darovalca. Za darilno pogodbo gre le glede presegajoče vrednosti, če je po isti ali drugi pogodbi tudi obdarjenec dolžan obogatiti darovalca.
  • darilno pogodbo z občasnimi izpolnitvami, v kateri se darovalec zavežek periodičnemu obdarovanju obdarjenca. Obveznost obdarovanja ugasne z njegovo smrtjo.

 

Kot posebno vrsto darilne pogodbe pa štejemo darilno pogodbo za primer smrti, katere izpolnitev nastopi šele po smrti darovalca. Ta oblika darilne pogodbe, se v praksi največkrat uporabi takrat, ko želi zapusnik nesposobnim dedičem preprečiti, da bi le ti prišli do velikega premoženja.


DAVEK NA DARILNO POGODBO

Davek na darilno pogodbo ureja Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD, Uradni list RS št. 117/2006).
Napoved za odmero davka mora obdarjenec podati v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti na pristojni davčni urad.
Darilo, ki ga prejme obdarjenec prvega dednega reda je oproščeno davka. V primeru daril obdarjencev ostalih dednih redov pa so davčne stopnje različne. Navedene so v 8. členu ZDDD.