12. junij 2017

Odpravnina v primeru tehnološkega viška

Delavcu, ki mu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi, ker je postal t.i. tehnološki višek, pripada odpravnina. Izraz »tehnološki višek« je pogovorni; če iščemo njegovo razlago v Zakonu o delovnih razmerjih, gre za tehnološki višek takrat, ko nastopijo poslovni razlogi - prenehanje potreb po opravljanju določenega dela zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca. Odpravnina v primeru tehnološkega viška se izračuna iz osnove, ki je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo. Delavcu tako pripada odpravnina v primeru tehnološkega viška v višini: 1/5 osnove za vsako leto dela, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let; 1/4 osnove za vsako leto del, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let in 1/3 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let. Odpravnina v primeru tehnološkega viška ne sme presegati 10-kratnika osnove, razen če v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ni določeno drugače. Delavcu se izplača odpravnina. Rok za izplačilo je »ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi«, razen če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti drugače določeno. Tako je npr. odpravnina oz. njen rok za izplačilo po Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti vezan na izplačilo zadnje plače. Enako je v Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije odpravnina oz. njen rok za izplačilo najkasneje na dan izplačila zadnje plače oz. nadomestila. Odpravnina in njen rok za izplačilo je po Kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva najkasneje do izteka odpovednega roka.

odpravnina v primeru tehnološkega viška

Izračun odpravnine pri zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena. Delavcu tudi tu pripada odpravnina ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas (krajše odpravnina za določen čas). Izračun se izvede iz osnove, ki je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. Delavcu, ki je zaposlen eno leto ali manj, pripada odpravnina za določen čas, ki se izračuna tako da 1/5 pomnožimo z osnovo. Delavcu, ki je zaposlen več kot leto dni, pa pripada odpravnina za določen čas, ki se izračuna tako, da 1/5 pomnožimo z osnovo ter jo povečamo za sorazmerni del 1/5 osnove za vsak mesec dela. Če delavec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu nepretrgoma nadaljuje z delom na podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za določen čas, se odpravnina za določen čas izračuna oz. izplača za ves čas zaposlitve za določen čas ob prenehanju zadnje pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri tem delodajalcu.